Załatwianie spraw

Wszystkie sprawy obywateli załatwiane są w siedzibie Komendy Powiatowej przy ul. Morawskiej 2 w Jarosławiu.

Praca w Komendzie Powiatowej trwa od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 7.30 – 15.30 po uprzednim zgłoszeniu osobistym, telefonicznym lub pocztowym.

W pozostałych dniach tygodnia interesantów przyjmują właściwe komórki organizacyjne Komendy Powiatowej PSP zgodnie z właściwością rzeczową.

Przy zgłoszeniu interesant powinien podać swoje personalia i rodzaj sprawy, którą zamierza przedstawić.

 

W Komendzie Powiatowej można uzyskać informacje lub dokumenty, między innymi w zakresie:

  • zgłoszenia przekazania do użytkowania obiektu budowlanego,
  • zgłoszenia obiektów do zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • zgłoszenia organizacji imprez masowych,
  • uzyskania zaświadczenia o zaistniałym pożarze lub miejscowym zagrożeniu.

 

Zgodnie z instrukcją kancelaryjną obiegu i kontroli dokumentów w Komendzie Powiatowej PSP w Jarosławiu, obowiązuje następująca procedura załatwiania spraw:

  1. W komendzie obowiązuje pisemna forma załatwiania spraw.
  2. Załatwianie ustne może być stosowane wtedy, gdy przemawia za tym interes strony, a przepisy nie stoją temu na przeszkodzie. Teść oraz istotne motywy takiego załatwiania powinny być utrwalone w aktach protokołu lub podpisanej przez strony adnotacji.
  3. Przy pisemnym załatwianiu spraw stosuje się formy:

– odręczną,

– korespondencyjną.

4. Forma odręczna jest skróconym sposobem załatwienia sprawy i polega na sporządzeniu przez referenta po zarejestrowaniu sprawy, bezpośrednio na otrzymanym piśmie zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub na sporządzeniu na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwienia oraz jego czytelny podpis.

5. Forma korespondencyjna polega na sporządzeniu przez pracownika projektu pisma załatwiającego sprawę.

6. Załatwienie sprawy pracownik odnotowuje w spisie spraw przez wpisanie w odpowiedniej rubryce daty załatwienia oraz nazwiska (nazwy) strony (adresata).

7. Z rozmów przeprowadzonych z interesantami oraz czynności w terenie sporządza się, o ile nie jest dla nich przewidziana forma protokołu, notatki służbowe, jeżeli uzyskane tą drogą wiadomości lub informacje mają istotne znaczenie w załatwianej sprawie. Notatki dołącza się do akt właściwej sprawy.