Zadania i kompetencje

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu jest organem właściwym w postępowaniu administracyjnym na obszarze powiatu jarosławskiego w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Organem wyższego stopnia jest Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie. 

Do ustawowych zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego PSP (zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej – tekst jednolity Dz.U. Nr 96, poz.667 z 2006r.) należy, m.in.:

?  kierowanie komendą powiatową Państwowej Straży Pożarnej;

?  organizowanie jednostek ratowniczo – gaśniczych;

?  organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

?  dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania;

?  organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej;

?  analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

?  opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu;

?  nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

?  wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa;

?  wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia;

?  organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego;

?  szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych;

?  inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;

?  wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego;

?  współdziałanie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

?  opiniowanie wniosku organizatora imprezy masowej o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

?  zajmowanie stanowiska i wydanie opinii w sprawach przekazania do użytku obiektów budowlanych, dla których przepisy prawa wymagają wydania takiej opinii lub zajęcia stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

?  uprawniony jest do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz ćwiczeń w celu rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych.

?  W razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do:

?  nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie,

?  wstrzymania robót (prac), zakazania użytkowania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru.

 

Szczegółowe zadania i podział kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych, określono w Regulaminie Organizacyjnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu .