Informacje nieudostępnione

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony osobiście w Sekretariacie Komendy Powiatowej lub przesłany:

    • drogą elektroniczną na adres e-mail: kpjaroslaw@podkarpacie.straz.pl
    • listownie na adres:

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej 
ul. Morawska 2 
37 – 500 Jarosław