Protokół z posiedzenia  Zarządu Wojewódzkiego  ZE i RP RP

Protokół
z posiedzenia  Zarządu Wojewódzkiego  Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
woj. Podkarpackiego z udziałem Prezesów Kół oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
w dniu 14 września 2017 r. , w Komendzie Miejskiej PSP w Tarnobrzegu.

            Spotkanie rozpoczęliśmy gościnnie w Komendzie Miejskiej PSP w Tarnobrzegu,
na zaproszenie Zarządu ZEiRPoż. RP Koło w Tarnobrzegu,  w którego imieniu zaprosił nas Prezes – kol. Antoni Lewandowski oraz Komendant Miejski PSP w Tarnobrzegu – mł.bryg. Marian Róg.

            Krótkie posiedzenie przy kawie i herbacie otworzył  Prezes ZW – Tadeusz Cyrek, który przedstawił plan dnia i przebieg posiedzenia, a następnie członkowie Zarządu w Tarnobrzegu rozdali pamiątkowe foldery przedstawiające Ziemię Tarnobrzeską, po czym udaliśmy się na zwiedzanie Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu, a następnie Zespołu pałacowego w Baranowie Sandomierskim. Po zwiedzaniu udaliśmy się do restauracji „Tawerna” nad Jeziorem Tarnobrzeskim, gdzie rozpoczęła się oficjalna część posiedzenia ZW.

Obrady otworzył Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Rzeszowie – Kol. Tadeusz Cyrek – witając Członków Zarządu Woj., Komisji Rewizyjnej i Prezesów Kół, Zarządu Koła Miejskiego  w Tarnobrzegu oraz zaproszonych gości w osobach:

–  Komendanta Miejskiego PSP w Tarnobrzegu – mł.bryg. Mariana Roga

– Prezesa Honorowego ZEiRP RP w Rzeszowie – kol. Stanisława Gajdę,

Następnie Prezes zaproponował porządek posiedzenia:

 • informacje z posiedzeń Prezydium ZW ZEiR Poż. R
 • sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego ZEiR Poż. RP,
 • omówienie projektu zmian w Statucie Związku Emerytów i Rencistów Poż. RP.
 • Księga Honorowa Zasłużony dla Związku.
 • Sprawy finansowe – stan finansów ZG i ZW Związku
 • Sprawy organizacyjne:
 • określenie terminu i miejsca mszy św. wypominkowej w intencji zmarłych strażaków i emerytów,
 • wnioski na odznaczenia i dyplomy,
 • przygotowanie do kampanii sprawozdawczej.
  • Dyskusja i wolne wnioski.

       Na początku głos zabrał Komendant Miejski PSP w Tarnobrzegu – mł.bryg. Marian Róg, który przedstawił historię i plany rozwoju Komendy Miejskiej w Tarnobrzegu, specyfikę pracy strażaków  oraz zagrożenia jakie występują na terenie działania Komendy.

Następnie głos zabrał  Prezes ZW – Kol. Tadeusz Cyrek, przedstawiając kolejno poszczególne sprawy zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia.

 

Ad. 1. Prezes przedstawił informacje z posiedzeń Prezydium Zarządu Wojewódzkiego  ZEiR Poż. RP  z dn. 16 marca i 5 lipca br., na których poruszano m.in. sprawy dotyczące: zebrań sprawozdawczych w Kołach,  uchwały ZW – propozycji  podziału składek z 50/50 na 40/60,
z korzyścią dla kół, wypłaty świadczeń z funduszu socjalnego, utworzenia Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku oraz propozycje zmian w Statucie, do których Prezydium ZW wypracowało wnioski, które przesłano  do ZG ZEiR Poż. RP. Szczególne słowa uznania otrzymał Kol. Roman Petrykowski, który najbardziej przyczynił się do opracowania tych propozycji.

 

Ad. 2. Prezes ZW przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego Związku,
w dniach 6-8 czerwca br. w Trojaczkowicach k. Lublina, w którym uczestniczyli zaproszeni goście w osobach, m in.: Prezes Honorowy – kol. Feliks Dziermański (założyciel Związku),  członkowie Prezydium ZW w Lublinie,: Komendant Wojewódzki i Miejski PSP w Lublinie, Prezesi zarządów wojewódzkich. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Głównego – kol. Krzysztof Maślankiewicz, który przedstawił projekt porządku obrad, w którym jedną
z ważniejszych spraw były informacje z prac nad zmianami w Statucie Związku
i organizacja  Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Delegatów Związku w sprawie tych zmian, a także realizacja uchwały programowej VI Krajowego Zjazdu delegatów. Na zjeździe tym

Prezes ZG przedstawił także informacje z działalności Zarządu Głównego od ostatniego posiedzenia w listopadzie 2016r., tj. m in. udziału w spotkaniach z Komendantem Głównym PSP i jego przedstawicielem w dniach 10 stycznia i 10 kwietnia br., w których poruszano najistotniejsze problemy środowiska emerytów i rencistów, a także informacje z posiedzeń Prezydium ZG w styczniu i marcu 2017r. Prezes przedstawił też krótką informację
z uroczystości pogrzebowych śp. płk. Władysława Pilawskiego oraz o przygotowaniach ZG Związku wraz z KGPSP do rozpowszechnienia filmu na płytkach DVD, a także o powstającej książce – biografii o płk. Pilawskim.

 

Ad. 3. W p-kcie tym Prezes -T. Cyrek poinformował, że zmiany w Statucie zostały zobligowane przez ustawę – Prawo o stowarzyszeniach, która weszła w życie 20.05.2016r,
i która wymusza zmiany w statucie. Statut powinien być uchwalony do dnia 20 maja 2018 roku, Opracowany przez Zespół Prawny ZG Związku projekt zmian dotyczy głównie gospodarki finansowo-rachunkowej, w celu jej uproszczenia w stosowaniu. Udział w pracach mają także zarządy wojewódzkie, które wcześniej nadesłały do Zespołu Statutowego 29 propozycji zmian. Opracowany projekt zmian został przesłany do zarządów wojewódzkich, które do k. lipca br.  miały przesłać do Zespołu swoje uwagi do proponowanych zmian.

 

Ad. 3.  W związku z planowanymi zmianami w Statucie postanowiono zorganizować    Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Delegatów Związku, który został zaplanowany na m-c grudzień br., na którym to zjeździe ma zostać zatwierdzony Statut – po wysłuchaniu przesłanych przez zarządy wojewódzkie opinii i ewentualnych uwag do poszczególnych zapisów tego projektu, w wersji przygotowanej przez zespół ZG Związku.

 

Ad. 4. W Zarządzie Głównym powstał także zespół do utworzenia Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku, którego Przewodniczący – kol. Woszczyna – V-ce Prezes Zarządu Głównego przedstawił projekt uchwały i Regulaminu w tej sprawie, a także kształt graficzny Księgi i wzory biogramów oraz dyplomów. Temat ten został zawieszony na  szczeblu krajowym, a następnie przedstawiony na Prezydium Zarządu i poddany pod dyskusję prezesom Kół, czy taka księga ma powstać na szczeblu wojewódzkim, jak również sprawa założenia kronik w Kołach. Ponadto Prezes ZW przekazał apel Wiceprezesa Opolskiego ZW – Stanisława Kuszły na temat zakładania przez Koła terenowe środowiskowych Izb Tradycji. Sprawy te mają zostać omówione w Kołach na zebraniach sprawozdawczych za 2017 rok.

 

Ad. 5. Sprawy finansowe Związku (pod nieobecność Pani Skarbnik ZW) omówił także Prezes ZW, który  przedstawił stan finansów ZG i ZW, a także zaległości Kół terenowych
w płaceniu składek. W sprawie tej na posiedzeniu Prezydium w m-cu lipcu br. postanowiono, aby do kół, które zalegają w płaceniu składek wysłać pisma przypominające z podaniem numeru konta, w celu umożliwienia wpłat przelewem, w przypadku braku możliwości osobistego wpłacania na posiedzeniach ZW. Prezes przypomniał wszystkim, że podstawą wyliczenia wysokości składki na dany rok jest stan członków Koła na koniec roku ubiegłego.

 

Ad. 6. W sprawach organizacyjnych Prezes ZW przedstawił następujące punkty:

 • msza św. wypominkowa za zmarłych strażaków odbędzie się 14 listopada, (wtorek)
  o godz. 11., tradycyjnie w parafii Bł. Karoliny Kózkówny.

 

 • Prezes zaapelował, aby wnioski na odznaczenia i dyplomy składać do ZW ZEiR RP
  w Rzeszowie, jak najszybciej, a najpóźniej do końca roku, po jednej osobie z Koła.
 • następnie zaproponował, aby wcześniej przygotowywać się do zebrań sprawozdawczych za 2017rok.

Ad.7.  W dyskusji i wolnych wnioskach jako pierwszy głos zabrał Prezes T. Cyrek, który przedstawił uczestnikom zebrania następujące sprawy:

 

 • w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra infrastruktury
  i budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego tj. m.in. do korzystania
  z dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37%, druki zaświadczeń można wykorzystać do wyczerpania nakładu.

 

 • w sprawach funduszu socjalnego – Komisja Socjalna do dn. 13.09.br. rozpatrzyła 760 wniosków, z których udzielono 743 świadczenia na łączną kwotę 521.180,-zł. Prezes podał do wiadomości liczbę wniosków i kwoty udzielonych świadczeń jakie przypadły na poszczególne Koła.
 • następnie głos zabrał Prezes Koła w Jarosławiu, który zwrócił się z apelem o pomoc dla emeryta z m. Pawłosiów k. Jarosławia, którego dom mieszkalny uległ spaleniu
  w m-cu lipcu br. Prezes przedstawił krótką informację oraz skierował do wszystkich obecnych pismo w tej sprawie.
 • Na wniosek Prezesa ZW członkowie Zarządu Wojewódzkiego Związku jednogłośnie zobowiązali Prezydium ZW do opracowania projektu uchwały w sprawie ustanowienia Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku oraz projektu regulaminu ustalającego zasady wpisu do ww. Księgi.

Na koniec Prezes Koła W Tarnobrzegu – kol. Antoni Lewandowski w imieniu własnym i Zarządu Koła podziękował wszystkim za  przybycie i zaprosił na wspólny posiłek.

 

Sporządził:
Sekretarz  ZW
Bogusław Mazur