Informacja ze spotkania noworocznego Koła ZEiR RP w Jarosławiu.

Zarząd Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło informuje, że w dniu 18 stycznia 2020 roku w restauracji ?Klasyczna? (?U Słowika?) w Jarosławiu odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła połączone ze spotkaniem opłatkowym członków Koła oraz zaproszonych gości.
Na początku Prezes Koła – kol. Mazur Bogusław powitał zaproszonych gości w osobach:
V-ce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiR RP w Rzeszowie ? kol. Andrzeja Rozpotyńskiego, Prezesa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w J-wiu – Józefa Stecko, Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Miasta Jarosławia ? Tadeusza Słowika, Dowódcę JRG PSP w Jarosławiu ? mł.bryg. Waldemara Czernysza oraz Zarząd i członków Koła.
Po przywitaniu zaproszonych gości oraz członków Koła chwilą ciszy uczczono pamięć tych, którzy przeszli na wieczną służbę, tj.: kol. Franciszka Jaromi i Jana Chmurę.
Następnie Prezes Koła ? kol. Bogusław Mazur zaproponował dokonanie wyboru protokolanta oraz przewodniczącego zebrania – poprzez głosowanie, którym został wybrany kol. Marian Krotysz. Przewodniczący Walnego zebrania zaproponował sposób głosowania i porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie.
Sprawozdanie z działalności Koła w 2019r. przedstawił Prezes Koła,
sprawozdanie finansowe za 2019 rok w imieniu skarbnika Koła przedstawił Sekretarz Koła – kol. Marian Krotysz. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji ? kol. Bogdan Świder, który zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi za miniony okres sprawozdawczy, który to wniosek przyjęto jednogłośnie. Następnie poproszono o wystąpienia zaproszonych gości.
W swoim wystąpieniu V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiR RP przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu i Prezydium ZW Podkarpackiego ZEiR RP w 2019 roku a także informacje w szczególności: z VII Zjazdu Delegatów Związku, który odbył się w m-cu czerwcu 2019r. W Augustowie oraz z posiedzenia Zarządu Głównego ZEiRPoż. RP, które odbyło się w Warszawie, w listopadzie 2019r., dotyczącego m.in. interpretacji zapisów nowego Statutu Związku oraz uchwalenia nowej kwoty składek członkowskich. Na koniec V-ce Prezes złożył wszystkim zebranym życzenia noworoczne.
Następnie głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych – Józef Stecko, który podziękował za zaproszenie, poinformował zebranych o działalności Stowarzyszenia, zaprosił naszych emerytów i rencistów do wspólnych wycieczek i wyraził uznanie za sprawną organizację formalnej części spotkania oraz podziękował za nabyte doświadczenia. Na koniec złożył wszystkim zebranym oraz czynnym strażakom życzenia noworoczne.
Dowódca JRG PSP w Jarosławiu ? mł.bryg. Waldemar Czernysz, podziękował za zaproszenie w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Jarosławiu. Bardzo pozytywnie wyraził się o działalności naszego Koła, dziękując także za tak potrzebną integrację środowiska pożarniczego, zarówno emerytów jak też strażaków będących w czynnej służbie. Następnie także w imieniu Komendanta Powiatowego ? bryg. Krzysztofa Kowala złożył wszystkim zebranym życzenia noworoczne.
Miłym akcentem było przyjęcie nowego członka do Koła, tj. kol. Krzysztof Pliś. W drugiej części spotkania uczestnicy podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia noworoczne. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, w dyskusji wspominano czas minionej służby oraz działalność Koła.

Info. przygotował: Prezes Koła ? Bogusław Mazur
Dokumentacja foto: Sekretarz Koła ? Marian Krotysz.