Program robót remontowych zaplecza użytkowego w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu

ogłoszenie-o-unieważnieniu-przetargu

Ogłoszenie nr 553528-N-2019
Ogłoszenie z dnia 2019-05-31 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

 1. Morawska 2, 37-500 Jarosław


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

1.    Nazwa oraz adres zamawiającego:

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 1. Morawska 2, 37-500 Jarosław

powiat: jarosławski,   województwo: podkarpackie,   kraj: Polska     

tel. (16) 307 12 12, (16) 307 12 22    fax (16) 307 12 21     

e-mail: kpjaroslaw@podkarpacie.straz.pl

 1. Nazwa zadania:

?Program robót remontowych zaplecza użytkowego w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu?.

 1. Termin składania i otwarcia ofert, miejsce otwarcia ofert:  

     – składanie ofert do 24 czerwca 2019 r. godz. 9:30

     – otwarcie ofert  24 czerwca 2019 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert odbędzie się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu w pokoju nr 2.

 1. Zdolność techniczna i finansowa Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie  
        podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt.1 
        Ustawy Prawo Zamówienia Publiczne, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu  dotyczące:

Zdolności technicznej lub zawodowej;

w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy:

 1. wykazali, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zadanie, które odpowiada swoim rodzajem
  i wartością robót budowlanych (minimum 500 000,00 zł brutto) zadaniu, które stanowi przedmiot zamówienia. Za spełniające warunek uważa się wykonanie (budowę, przebudowę, remont bądź modernizację) obiektów użyteczności publicznej.

Wartość robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, natomiast w przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę  Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu.

 1. dysponowali osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi:
 • w specjalności konstrukcyjno ? budowlanej bez ograniczeń ? 1 osoba,
 • w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ? 1 osoba,
 • w zakresie instalacji sanitarnych ? 1 osoba.
 1. c) posiadali uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
  Budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz 
       Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.     
       w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
       z 2014r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,  
       które zostały wydane  na podstawie  wcześniej  obowiązujących przepisów.
       Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych
       uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane
       wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
       Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów
       ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
       uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich U E
       (Dz. U. z 2016r. poz. 65).

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej ? w celu potwierdzenia spełnienia  
     przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

 1. a) potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na jeden wypadek ubezpieczeniowy nie niższą niż 500 000,00 zł.
 1. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z projektem pn. ?Program robót remontowych zaplecza użytkowego w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu?, w formie zaprojektuj i wybuduj, który uwzględnia wykonanie izolacji poziomej wewnątrz budynku metodą iniekcji opartą na kremie iniekcyjnym według  odpowiedniej technologii, remont i wyposażanie pomieszczenia Stanowiska Kierowania w nowoczesny sprzęt ICT oraz meble, w pomieszczeniach uwzględnionych remontem zmianę podłóg oraz malowanie ścian, wymianę stolarki okiennej z drewnianej  na plastikową a także wymianę oświetlenia (LED), modernizację sieci wodociągowej i elektrycznej. W jednym z pomieszczeń zaaranżowanym na sanitariat należy dodatkowo wykonać sufit podwieszany z kasetonów, w drugim natomiast należy przygotować miejsce na profesjonalną pralnicę (w celu dezynfekcji i impregnacji odzieży specjalnej).

 1. Zakres robót:
 2. Remont i wyposażenie Pomieszczenia Stanowiska Kierowania,
 3. Zmianę podłóg oraz malowanie ścian,
 4. Wykonanie izolacji poziomej,
 5. 4. Modernizację instalacji sanitarnej oraz elektrycznej,
 6. 5. Wymianę stolarki okienno ? drzwiowej.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Programu Funkcjonalno ? Użytkowego stanowiącego integralną część SIWZ oraz umowy a także preferencjami Zamawiającego.

 1. Wadium składane przez Wykonawcę:

Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania  
         ofert, w wysokości 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

 • pieniądzu;
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 • gwarancjach bankowych;
 • gwarancjach ubezpieczeniowych;
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 110).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 22 1500 1634 1216 3003 0150 0000 Bank Zachodni WBK S.A. odział w Jarosławiu tytułem: Wadium: ?Program robót remontowych zaplecza użytkowego w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu? w ramach zadania ?Program robót remontowych zaplecza użytkowego w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej?

Ogłoszenie o przetargu – pobierz
Program funkcjonalno- użytkowy – pobierz
SIWZ KP PSP – pobierz
Załącznik nr 1 – pobierz
Załącznik nr 2 – pobierz
Załącznik nr 3 – pobierz
Załącznik nr 4 – pobierz
Załącznik nr 5 – pobierz
Załącznik nr 6 – pobierz
Załącznik nr 7 – pobierz
Załącznik nr 8 – pobierz
Wyjaśnienia – pobierz