Ogłoszenie o przetargu na paliwo zmiana SIWZ z dnia 24.01.2019r.

 

                  

          KOMENDA POWIATOWA  PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

      w Jarosławiu, woj. podkarpackie

POT.2370.1.2019

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy
                ?Prawo zamówień publicznych?

  na podstawie art.4 pkt 8 ustawy ?Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986)
                         zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro

 

 

 1. Nazwa firmy i adres zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. Morawska 2.
 2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.
 3. Adres strony internetowej, na której umieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kppspjaroslaw.itl.pl
 4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: ?dostawa paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu (10000 litrów Olej napędowy ? zimowy temperatura blokady filtra minimum -250C, 2000 litrów etylina bezołowiowa Pb95) zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Termin wykonania zamówienia: 3 dni od podpisania umowy.
 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział dostawcy spełniający warunki określone w ?Uproszczonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia?.
 8. Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: kryterium ceny ? waga 100%.
 10. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę przygotowaną zgodnie z ?Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia? należy złożyć  w: Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. Morawska 2, pokój nr 3 (sekretariat) lub przesłać na adres email: kpjaroslaw@podkarpacie.straz.pl, nie później niż do dnia 28 stycznia 2019 r.
  do godz. 8.30.
 11. Termin związania ofertą: 10 dni.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik A „Oferta”
Załącznik B „Oświadczenie”
Paliwo 2019.pdf
Zmiana SIWZ Paliwo 24.01.2019