Informacja ze spotkania noworocznego Koła ZEiR RP w Jarosławiu.

Zarząd Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło informuje, że w dniu 20 stycznia 2018 roku w restauracji „Klasyczna” („U Słowika”)

w Jarosławiu odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła połączone ze spotkaniem opłatkowym członków Koła oraz zaproszonych gości.

 

            Na początku Prezes Koła – kol. Mazur Bogusław powitał zaproszonych gości 
w osobach:

  • V-ce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiR RP w Rzeszowie – Antoniego Tokarza,
  • Radnego Rady Miasta Jarosławia – Pana Tadeusza Słowika,
  • Komendanta Powiatowego PSP w Jarosławiu – mł.bryg. Krzysztofa Kowala,
  • Specjalistę w Komendzie Powiatowej PSP w Jarosławiu – kpt. Dawida Skuratkę,

oraz Zarząd i członków Koła.

Po przywitaniu zaproszonych gości oraz członków Koła, zasłużonym emerytom w osobach: kol. Marianowi Florkowi, kol. Franciszkowi Kubrakowi, kol. Ludwikowi  Kosińskiemu wręczono dyplomy w dowód uznania za długoletnią służbę. Dyplomy wręczył V-ce Prezes ZW ZEiR RP w Rzeszowie – Antoni Tokarz  i  Prezes Koła – Bogusław Mazur.

Chwilą ciszy uczczono pamięć  tych, którzy przeszli na wieczną służbę.

            Sprawozdanie z działalności Koła w 2017r. przedstawił Sekretarz Koła – kol. Marian Krotysz, z jednoczesnym przedstawieniem planu pracy na rok 2018. Sprawozdanie finansowe za 2017r. przedstawił skarbnik Koła – kol. Mieczysław Szymczycha. Po dyskusji nad sprawozdaniami udzielono absolutorium Zarządowi i przyjęto plan na 2018r.

            W swoim wystąpieniu V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiR RP przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu i Prezydium ZW Podkarpackiego ZEiR RP w 2017r. oraz głównie kierunki działania  ZEiRPoż. RP przyjęte na nadzwyczajnym Zjeździe Związku, który odbył się 14 grudnia ubiegłego roku w Warszawie.

            Komendant Powiatowy PSP w Jarosławiu poinformował o działaniach podjętych w 2017r., zmianach kadrowych w Komendzie,  sprawach operacyjnych oraz założeniach na najbliższy rok. Komendant w   ciepłych słowach bardzo pozytywnie wyraził się o działalności naszego Koła, dziękując za tak potrzebną integrację środowiska pożarniczego, zarówno emerytów jak też strażaków będących w czynnej służbie, a następnie złożył  wszystkim zebranym życzenia noworoczne.

Głos zabrał również Pan Tadeusz Słowik – jako samorządowiec podziękował za pracę strażaków i za ofiarną służbę oraz złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne.

            Miłym akcentem było przyjęcie 4-ch nowych członków do Koła, a to: kol. Andrzej Pilch, kol. Jacek Sekreta, kol. Piotr Krzywański, kol. Zbigniew Szkoła.

            W drugiej części spotkania uczestnicy podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia             noworoczne. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, w dyskusji wspominano czas minionej służby oraz działalność Koła.

Info przygotował:  Sekretarz Koła – kol. Marian Krotysz

Dokumentacja foto – Marian Krotysz.